Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Služby

UK REACH

Only Representative

Dovážíte produkty do Velké Británie, nebo zde nakupujete suroviny? A víte, že následkem Brexitu musíte splňovat požadavky nového chemického zákona, UK REACH? Zajistíme Vám kompletní portfolio služeb spojených s přechodem na nový britský REACH. Ať už se jedná o služby výhradního zástupce, auditing, registrace či autorizace.

Produktová péče

Stálý servis

Přenechte nám starosti o Vaše portfolio chemikálií. Vaše výrobky s námi budou v legislativní bavlnce. Budeme je hýčkat a starat se o ně s pečlivostí nám vlastní. Budeme sledovat změny v právních předpisech a navrhovat nebo rovnou provádět opatření pro zajištění souladu. A navíc Vám k tomu podáme pravidelný report o novinkách.

Chemický audit

Sestavíme mapu a seznam: ucelený přehled o chemikáliích ve Vaší firmě. Rozklíčujeme povinnosti dle nařízení REACH, CLP a národní legislativy. Provedeme kontrolu plnění povinností plynoucích z legislativy chemických látek. Sepíšeme závěrečnou zprávu, která kromě zhodnocení současného stavu bude obsahovat návrhy a doporučení ke zlepšení nebo nápravě nevyhovujícího stavu. A to vše tak, aby řešení zapadlo do současného provozu Vaší firmy.

EU REACH

Registrace

Zajistíme registraci látky podle nařízení (ES) č.1907/2006 REACH. Od A do Z. Jednoduše. Srozumitelně.

Povolování (autorizace) SVHC látek

Připravíme žádost o povolení. Včetně analýzy alternativ, socioekonomické analýzy a hodnocení rizik.

Testování chemických látek

Disponujeme řadou osvědčených partnerů pro testování vlastností chemických látek. Zorganizujeme transparentní výběrové řízení.

Výhradní zástupce – Only Representative

Budeme zastupovat Vašeho mimoevropského dodavatele v EU. Splníme všechny povinnosti podle REACH. Spojte nás se svým mimo-EU dodavatelem a my se o Vás postaráme.

CLP

Klasifikace nebezpečných látek a směsí. Oznamování do registrů.

Navrhneme klasifikaci látek a směsí. Včetně klasifikačního protokolu a návrhu obsahu etikety pro Váš výrobek podle CLP. Provedeme oznámení podle CLP k ECHA a chemického zákona do registru CHLaP. Jsme připraveni pro Vás zajistit přechod do EU harmonizovaného registru včetně UFI kódů.

Bezpečnostní listy

Připravíme pro Vás klidně jen jeden bezpečnostní list. Umíme všechny jazyky EU. Sestavíme pro Vás scénář expozice pro látku nebo informace pro bezpečné použití směsi.

A nebo převezmeme všechny Vaše bezpečnostní listy, budeme je pravidelně revidovat a přizpůsobovat požadavkům platné legislativy. Už nikdy nebudete muset řešit bezpečnostní listy. To budeme dělat my. Zeptejte se nás na službu Správa bezpečnostních lis­tů.

Biocidy

Oznámení biocidních přípravků v zemích EU

Provedeme pro Vás oznámení biocidního přípravku obsahujícího účinnou látku, která je zařazena v programu přezkumu nebo dosud nebylo ukončeno její schvalování. Umíme to pro každou zemi Českou republiku i ostatní země EU.

Povolení biocidního přípravku

Výrobci biocidních přípravků musí při jejich uvedení na trh získat povolení podle nařízení 528/2012 BPR. Současně je možné žádat o vzájemné uznání v ostatních zemí Unie. Připravíme pro vás žádost o povolení včetně analýzy chybějících dat, IUCLID dossier a posouzení rizik na člověka a životní prostředí. Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti biocidních přípravků.

ISO 50001

International Organization for Standardization (ISO) vydala v roce 2011 nový mezinárodní standard ISO 50001 – Energy management systems. Tento standard poskytuje metodiku založenou na struktuře požadavků vedoucích ke snižování energetické náročnosti organizace a neustálému zvyšování její energetické účinnosti. Systém vychází z kompletního přehledu spotřeb všech hlavních i pomocných zařízení (budovy, technologie, aj.), zlepšení sledování spotřeby při všech činnostech a určení energetické využitelnosti a spotřebních limitů pro nejdůležitější využití energií.

RoHS I&II

RoHS je zkratka pro Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ). Ačkoliv tedy směrnice platí pouze pro EU, nevztahuje se výhradně na výrobce sídlící v EU, ale jsou ji povinni dodržovat i dovozci EEZ vyráběných mimo EU. Tato směrnice občas bývá označována i jako RoHS 2 pro odlišení od předchozí Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/95/ES, která se týkala stejné oblasti a která byla revidována. I s těmito předpisy Vám dokážeme pomoci.

ADR

Navrhneme Vám, s jakým označením a pod jakými požadavky přepravovat Vaše chemické látky a směsi. Ve spolupráci s našimi partnery pro Vás zajistíme výkon činnosti odborně způsobilé osoby podle ADR, školení pracovníků či řidičů a další služby.

Zobrazit archiv