Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

EU REACH

Poskytneme Vám kompletní služby v oblasti nařízení REACH (EC 1907/2006). Od Registrace po Autorizaci.

Registrace

Zajistíme registraci látky podle nařízení (ES) č.1907/2006 REACH. Od A do Z. Jednoduše. Srozumitelně.

REACH je nařízení EU pro registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, založené na zásadě, že látky jako takové nebo ve směsích a určité případy v předmětech nesmí být vyráběny nebo uváděny na trh v EU, pokud nejsou registrovány (no data, no market).

V rámci registračních povinností jsou výrobci a dovozci v EU povinni se dotázat agentury ECHA, zda již pro danou látku byla provedena registrace, a připravit a předložit ECHA registrační dokumentaci prostřednictvím REACH-IT (pro každou látku vyrobenou nebo dovezenou v množství rovném nebo větším než 1 tuna ročně). Po úspěšné registraci a získání registračního čísla od agentury ECHA musí být registrační dokumentace aktualizována pro případné změny a v některých případech musí být aktualizována bez zbytečného odkladu!

Komplexita registrační dokumentace závisí na množství látky uváděné na trh EU za rok a také na vlastnostech látky. Příprava registrační dokumentace může zahrnovat kompilaci údajů pomocí vyhledávání v literatuře, nákup LoA, specifické testování látek a další.

Pokud plánujete registrovat látku v tonážním pásmu rovném nebo vyšším než 10 tun za rok, musí být do registrační dokumentace zahrnuta zpráva o chemické bezpečnosti a scénáře expozice, které musí být dodány následným uživatelům prostřednictvím rozšířených bezpečnostních lis­tů.

REACH má velmi široký rozsah a vztahuje se na všechny chemické látky – nejen na ty, které se používají v průmyslových procesech, ale také v našem každodenním životě. Nařízení má proto dopad na většinu společností v celé EU, ale ne každá společnost bude mít registrační povinnosti. Je nutné zjistit svou roli podle nařízení REACH a porozumět svým povinnostem a odpovědnosti. V konečném důsledku – jakékoli porušení nebo nedodržení nařízení REACH může vést k vážným sankcím!

Společnost REGARTIS s.r.o. poskytuje širokou škálu služeb pro splnění registračních povinností REACH:

* zhodnocení povinností
* zajištění chemických analýz nebo nákup LoA
* literární rešerše
* analýza chybějících dat
* kompilace registrační dokumentace pro společné podání nebo pro hlavního registranta
* monitorování a správa účtu REACH-IT
* monitorování a komunikace konsorcia/ SIEF
* služba výhradního zástupce
* aktualizace registrační dokumentace
* posouzení/ zpráva o chemické bezpečnosti
* expoziční scénáře – generování, aktualizace, integrace do dossieru
* konzultace
* specifická školení pro Vaše zaměstnance

Povolování (autorizace) SVHC látek

Připravíme žádost o povolení. Včetně analýzy alternativ, socioekonomické analýzy a hodnocení rizik.

Testování chemických látek

Disponujeme řadou osvědčených partnerů pro testování vlastností chemických látek. Zorganizujeme transparentní výběrové řízení.

Výhradní zástupce – Only Representative

Každá společnost se sídlem mimo EU, která dodává chemikálie do EU, musí jmenovat výhradního zástupce-fyzickou nebo právnickou osobu se sídlem v EU, která tuto společnost zastupuje. Společnosti, které nejsou usazeny v EU, nemohou dodávat chemikálie nebo předměty do EU bez výhradního zástupce.

Výhradní zástupce přebírá úkoly a odpovědnost dovozců za dodržování nařízení REACH a může být jmenován výrobcem mimo EU.

REGARTIS nabízí kompletní služby výhradního zástupce, včetně registrace, autorizace, správy SDS, správy SVHC a dalších činností, se kterými naši zákazníci potřebují pomoci.

zpět