Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Evropská komise přijala novou strategii pro chemické látky směřující k netoxickému prostředí

Dne 14. října 2020 přijala Evropská komise novou strategii, která má v rámci Evropské Zelené Dohody učinit krok k dosažení cíle nulového znečištění životního prostředí bez toxických látek. Nová strategie v oblasti chemických látek má za cíl lépe chránit občany a životní prostředí a podpořit vývoj bezpečných a udržitelných chemických látek.

Co je Evropská Zelená Dohoda?

Změna klimatu a zhoršování životního prostředí jsou největší existenční hrozbou pro planetu Zemi v 21. století. V reakci na stále rostoucí hospodářský růst způsobující zvyšování emisí skleníkových plynů vytvořily Evropské orgány plán udržitelného hospodářství EU nazvaný Evropská Zelená Dohoda.

Zelená Dohoda poskytuje akční plán na podporu efektivního využívání zdrojů přechodem na oběhové hospodářství, obnovení biologické rozmanitosti a snížení znečištění, přičemž uvádí, že jejím cílem je „učinit Evropu klimaticky neutrální do roku 2050“. Zelená dohoda, navržená v roce 2019, je zatím „pouze“ politickým závazkem, avšak Evropská komise navrhuje evropský zákon o klimatu, aby se tento závazek stal právní povinností pro všechny členské státy.

Chemická strategie pro udržitelnost

Jedním z klíčových závazků evropské zelené dohody je drasticky snížit znečištění v EU, nicméně se očekává, že do roku 2030 se produkce globální chemické látky zdvojnásobí, a to i přes již existující sofistikované zákony o chemických látkách. Přestože nařízení REACH vstoupilo v platnost již v roce 2007, byla Evropa v roce 2018 stále druhým největším výrobcem chemických látek. Komise proto v loňském roce zveřejnila strategii pro udržitelnost chemických látek, která popisuje následující opatření, která mají být provedena:

  • „zákaz nejškodlivějších chemických látek ve spotřebních výrobcích – jejich použití je povoleno pouze v nezbytných případech
  • zohledňovat koktejlový účinek chemických látek při hodnocení rizik chemických látek
  • postupné ukončení používání per- a polyfluoralkylových látek (PFAS) v EU, pokud není jejich použití nezbytné
  • podpora investic a inovační kapacity pro výrobu a používání chemických látek, které jsou bezpečné a udržitelné z hlediska konstrukce a po celou dobu jejich životního cyklu
  • podpora odolnosti EU v oblasti dodávek a udržitelnosti kritických chemických látek
  • zavedení jednoduššího procesu posuzování rizika a nebezpečnosti chemických látek „jedna látka – jedno posouzení“
  • hrát vedoucí úlohu v celosvětovém měřítku prosazováním a podporou vysokých standardů a nevyvážením chemických látek zakázaných v EU“

Jako neklamný znak toho, že „se něco děje“, Komise již počátkem března poskytla orientační načasování revize nařízení REACH a CLP a zavádí debatu o provádění strategie se zástupci průmyslu, vědy a občanské společnosti. Cílem této diskuse bude řešení sociálních, ekonomických a kulturních překážek přechodu k bezpečným a udržitelným chemickým látkám.

Existují však také určité obavy ohledně důsledků provádění strategie, které varovaly před nesprávným načasováním. Asociace chemického průmyslu v Německu zdůrazňuje, že kromě současné ekonomické krize způsobené pandemií COVID-19 čelí chemický průmysl a uživatelé jeho produktu nejistému a obtížnému období. Podle jejich názoru je pro překonání krize nezbytná stabilita a spolehlivé plánování a změna stávajících právních předpisů by zpomalila její zvládnutí a ochromila hospodářství na mnoho let. Dále tvrdí, že současné evropské chemické zákony fungují a jsou dostatečné k dosažení zamýšlených cílů ochrany životního prostředí (klimatická neutralita do roku 2050).

Do roku 2024 je plánováno více než 50 opatření k provádění strategie.

Zdroje:

Amfori (2021) The EU Chemical Strategy for Sustainability. Available at https://www.amfori.org/…stainability (Accessed 28 March 2021).
Publications Office of the European Union (2021). EUR-Lex. Available at: https://eur-lex.europa.eu/…tent/EN/TXT/?… (Accessed 5 March 2021).
The European Commission (2021) Actions taken by the EU. Available at: https://ec.europa.eu/…-taken-eu_en (Accessed 6 March 2021).
The European Commission (2021) Chemicals Strategy. Available at: https://ec.europa.eu/…-strategy_en (Accessed 5 March 2021).
The European Commission (2021) Chemicals Strategy for Sustainability Towards a toxic-free environment. Available at: https://ec.europa.eu/…actsheet.pdf (Accessed 6 March 2021).
The European Commission (2021) Green Deal: Commission adopts new Chemicals Strategy towards a toxic-free environment. Available at: https://ec.europa.eu/…n/ip_20_1839 (Accessed 5 March 2021).
The European Commission (2021) Register of Commission Expert Groups and Other Similar Entities. Available at: https://ec.europa.eu/…rt/index.cfm?… (Accessed 5 March 2021).
The European Commission (2021) The European Greed Deal sets out how to make Europe the first climate-neutral continent by 2050, boosting the economy, improving people’s health and quality of life, caring for nature, and leaving no one behind. Available at: https://ec.europa.eu/…n/ip_19_6691 (Accessed 6 March 2021).
Verband der Chemischen Industrie e.V. (2021) EU Chemicals Strategy for Sustainability. Available at https://www.vci.de/…position.jsp (Accessed 28 March 2021).