Závěry studie dopadů aplikace GHS

Společnost ReachSpektrum, s.r.o., vypracovala pro Ministerstvo průmyslu a obchodu Studii dopadů aplikace nařízení Evropského parlamentu a Rady o klasifikaci, označování  a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006 (dále jen k nařízení GHS) na chemický průmysl v České republice.
Studie vyčíslila náklady, které budou muset vynaložit výrobci chemických látek a přípravků/směsí v ČR v souvislosti s plněním připravovaného nařízení GHS tak, aby mohli pokračovat ve výrobě chemických látek a přípravků  vyrobených a uvedených na trh v ČR již před 1.10.2010 i nadále s výhledem minimálně do roku 2015.

Při tvorbě studie byla uplatněna spolupráce s VUOS, a.s. Pardubice.

Závěry studie – celý dokument ke stažení

Studie dopadů aplikace nařízení o GHS na chemický průmysl v ČR

Společnost ReachSpektrum, s.r.o. se stala vítězem výběrového řízení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a byla pověřena zpracováním studie dopadů připravovaného nařízení GHS na chemický průmysl v České republice.

Cílem „Studie dopadů aplikace nařízení GHS na chemický průmysl v ČR“, konkrétně na oblast výroby chemických látek anebo přípravků, je kvantifikovat v současnosti definovatelné položky dílčích nákladů na:

  1. reklasifikaci chemických látek
  2. přípravu a provedení nového označování chemických látek a přípravků
  3. vypracování nových bezpečnostních listů a jejich další úpravu
  4. provedení notifikace látek samotných nebo obsažených v přípravcích Evropské agentuře pro chemické látky
  5. případné používání alternativních názvů látek
  6. případné projednání harmonizované klasifikace

V případě, že jste v pozici výrobce chemických látek nebo přípravků a dotazník jste neobdrželi emailem, můžete ke zvýšení kvality studie přispět vyplněním odpovídajího dotazníku (formát MS Excel).

Dotazník pro výrobce chemických látek

Dotazník pro výrobce chemických přípravků – směsí

Souhrn informací požadovaných k doplnění v obou přiložených dotaznících je uveden v tomto dokumentu.

Vyplněný dotazník nám laskavě zašlete emailem na adresu info@reachspektrum.eu, případně po vytištění faxem na číslo +420 266 793 578 k rukám MUDr. D. Bittnerové, CSc.  do 20. srpna 2008. Pokud budete potřebovat konzultaci, neváhejte telefonovat, či e-mailovat.

Ujišťujeme Vás, že sdělené informace budou pokládány za důvěrné a budou použity výhradně k provedení výše uvedené studie pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Za Vaši laskavost a podporu této studie zasláním vyplněného dotazníku děkujeme.

Další dokumenty: Úvodní text ke Studii