Konzultace a poradenství

Látka, přípravek, meziprodukt nebo polymer? Které látky mám předregistrovat? A které pak registrovat? Kolik stojí registrace? A co dělat s biocidy? Pokud si kladete tyto a jiné otázky, přijďte k nám na osobní konzultaci. Společně určíme povinnosti Vašeho podniku plynoucí z legislativy a navrhneme Vám další kroky k jejich splnění.

Chemický audit

Základem pro efektivní kontrolu dodržování platných předpisů pro chemické látky  a směsi ve Vašem podniku je mít o nich ucelený přehled. Výstupem chemického auditu BASIC je kvalitní a úplný seznam chemických látek ve Vašem podniku, kde rozklíčujeme příslušné povinnosti dle nařízení REACH, CLP a národní legislativy.

Chemický audit EXPERT představuje další stupeň, kdy je přímo ve Vašem podniku a ve spolupráci s Vašimi pracovníky provedena kontrola plnění povinností plynoucích z legislativy chemických látek. Výstupem chemického auditu EXPERT je závěrečná zpráva, která kromě zhodnocení současného stavu obsahuje také návrhy a doporučení ke zlepšení nebo nápravě nevyhovujícího stavu.

Monitoring legislativy

Mít přehled o novinkách v chemické legislativě je náročný úkol. Abychom byli stále kválitními poradci, denně sledujeme tyto novinky a našim zákazníkům připravujeme pravidelný přehled.

Stálý poradenský servis

Dělejte to, co umíte nejlépe – vyrábějte chemické látky, směsi, obchodujte s nimi nebo je prostě používejte v každodenní praxi. My pro Vás budeme dělat to, co umíme – budeme Vaším poradcem, připraveni Vám pomoci kdykoliv to budete potřebovat. Stálý poradenský servis Vám zajistí tu nejlepší možnou péči v chemické legislativě.

Služby v souvislosti s nařízením REACH a CLP

Registrace chemických látek

Všechny látky vyráběné nebo dovážené v množství 1 tuna/rok a vyšším musí být nejpozději v roce 2018 registrovány podle nařízení REACH. K tomu účelu je potřeba zpracovat registrační dokumentaci, vyjednat přístup k datům a komunikovat ve fóru SIEF s ostatními registranty. Zajišťujeme komplexní službu registrace chemických látek podle REACH.

Povolování (autorizace) chemických látek

Látky vzbuzující mimořádné obavy, tzv. SVHC látky, jsou postupně identifikovány a zařazovány mezi látky, pro které bude potřeba žádat o povolení. Pokud takové látky vyrábíte, dovážíte nebo pouze používáte, bude mít proces povolování dopad i na Váš podnik. Jsme připraveni Vás v přípravě na povolení podpořit.

Testování chemických látek

Výběr vysoce kvalitního dodavatele testování Vašich chemických látek je časově náročný proces. Přenechte tuto starost na nás – dle Vašich podmínek zorganizujeme transparentní výběrové řízení.

Komunikace s agenturou ECHA

Vyjednávaní s úředníky ECHA a porozumění jejich požadavkům nemusí být vždy snadné. Hovoříme jejich jazykem a jsme připraveni Vám pomoci.

Činnost výhradního zástupce – Only Representative

Společnosti usazené mimo EU mají možnost jmenovat svého Výhradního zástupce pro naplnění povinností REACH. Tato činnost zahrnuje všechny úkony spojené s plnění povinností, které mají např. Výrobci nebo Dovozci v EU.

Služby a poradenství pro IT nástroje REACH: IUCLID a REACH-IT

Připravíme pro Vás zavedení IUCLID, zaškolíme uživatele v jeho používání, vysvětlíme, jak používat REACH-IT.

Bezpečnostní listy a jejich správa

Zhotovíme pro Vás Bezpečnostní listy v souladu s REACH, včetně klasifikace dle nařízení CLP a scénářů expozice. To vše nejen pro Českou republiku, ale také pro celou EU. BL nepřekládáme, lokalizujeme je pro cílové země včetně národních požadavků a limitů. Spolupracujeme s renomovanými odborníky na tvorbu BL a vysoce kvalifikovanými validátory jazykových verzí. Převezmene za  Vás kompletní správu bezpečnostních listů. Ušetřete čas a věnujte ho Vašemu podnikání. O bezpečnostní listy se postaráme my.

Oznámení (notifikace) nebezpečných chemických látek a směsí

Povinnost podat oznámení směsi nebezpečné pro zdraví člověka je dána Zákonem o chemických látkách a přípravcích. Navíc, podle nařízení CLP je nutno podat notifikaci klasifikace a označení pro látky klasifikované jako nebezpečné. Zajistíme pro Vás registraci do systémů a provedeme oznámení Vašich látek a směsí. 

Kurzy, semináře, workshopy, školení

REACH, CLP, biocidy – legislativní kurzy

Společně s během jednotlivých fází zavádění REACH pro Vás připravujeme aktuální semináře, workshopy a školení. Přednášejí odborní lektoři, diskuze a odpovědi na Vaše otázky jsou nedílnou součástí. Chcete vědět více o REACH, CLP, biocidech? Přihlaste se na naše odborné akce!

Nakládání s chemickými látkami a směsmi v podniku

Kurz  je zaměřen na povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi v podniku v rozsahu požadovaném národní legislativou. Aktuality z legislativy, praktické příklady, nejlepší osvědčené postupy. Kurz je možné využít jako roční opakující se výuku pro Vaše zaměstnance. Napište nám pro konkrétní nabídku.

 

Služby poskytované ReachSpektrum, s.r.o. jsou vždy „šité na míru“ Vašim požadavkům. Jejich výčet na těchto stránkách proto není vyčerpávající. V případě, že máte jakýkoliv dotaz ke službám, které nabízíme, neváhejte nás, prosím, kontaktovat.