Projekt Monitoring REACH

Společnost ReachSpektrum zvítězila ve výběrovém řízení Ministerstva životního prostředí ČR na zpracování zakázky Monitoring implemetace nařízení REACH. Podrobnostem o projektu je věnována sekce Monitoring REACH.

ReachSpektrum se prezentuje v Chemical Watch "Service Providers Guide 2011"

… seznamu společností, které se zabývají problematikou REACH a managementu chemických látek.

Service Providers Guide 2011

Notifikace klasifikace a označení ECHA

Látky uváděné na trh je třeba oznámit do seznamu klasifikací a oznámení, který vede agentura ECHA

do 30 dnů od uvedení na trh!

Oznámení lze podat pouze elektronicky prostřednictvím portálu REACH-IT na internetových stránkách agentury ECHA.

 

Povinnost oznamovat látky do seznamu klasifikací a označení se týká:

  • nebezpečných látek v oblasti působnosti nařízení CLP (bez ohledu na množství) ať už jsou dodávány na trh samostatně nebo tvoří obsah nebezpečných směsí přesahujících specifické koncentrační limity
  • látek (klasifikovaných i neklasifikovaných), na které se vztahuje povinnost registrace podle nařízení REACH, tedy látek, které jsou vyráběny nebo dováženy v množství větším než 1 t/rok, pokud nebyly registrovány podle REACH se lhůtou registrace 1. 12. 2010
  • látek oznámených podle směrnice 67/548/EHS (NONS), které jsou vyráběny nebo dováženy v množství menším než 1 t/rok. Pro látky NONS vyráběné nebo dovážené v množství 1 t/rok nebo větším musí být dokumentace  aktualizována na základě klasifikace podle nařízení, takže samostatné oznámení není zapotřebí.
  • biocidů a přípravků na ochranu rostlin – oznámení do seznamu je třeba provést u všech účinných látek, které jsou uváděny na trh

Kdo je povinen podat oznámení?

  • výrobce nebo dovozce  látky, na kterou se vztahuje registrace podle nařízení REACH, nebo
  • výrobce nebo dovozce látky, která je klasifikována jako nebezpečná bez ohledu na množství, nebo
  • dovozce směsi, která obsahuje látku, jež je klasifikována jako nebezpečná a je obsažena v koncentraci převyšující příslušný koncentrační limit, což má za následek, že směs je podle nařízení CLP klasifikována jako nebezpečná, nebo
  • dovozce předmětu obsahujícího látky, které podléhají registraci podle článku 7 nařízení REACH.

Jak oznámení podat?

Oznámení se podává pouze prostřednictvím systému REACH-IT. Pokud nevíte, co je REACH-IT nebo si nejste jisti, jak oznámení správně provést, kontaktujte nás. Rádi Vám i s touto povinností pomůžeme.

1 2 3 4 5 6